​Regulamin Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki

Regulamin PDF

§ 1 Definicje

 1. Członek – osoba, która na podstawie zgłoszenia została przyjęta do sekcji.
 2. Instruktor/Trener– osoba przygotowująca oraz prowadząca zajęcia
 3. Statut – dokument na podstawie, którego działa stowarzyszenie MKS GALA
 4. Grupa – grono osób wyodrębniona według wieku bądź poziomu sportowego
 5. Składki – opłata za członkostwo w klubie
 6. Sezon – okres obejmujący rok szkolny

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Podstawą działalności MKS GALA jest: Statut Klubu, uchwały Zarządu Klubu oraz niniejszy Regulamin.

§ 3 Prawa i obowiązki zawodnika

 1. Zawodnicy MKS GALA zobowiązani są:
  a. Godnego reprezentowania MKS GALA, tworzenia koleżeńskiej atmosfery w gronie zawodniczym,
  b. Z poszanowaniem odnoszenia się do trenerów, pracowników i kolegów,
  c. Dbania o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny,
  d. Przestrzegania obowiązujących przepisów i regulaminów na obiektach sportowych i imprezach sportowych
  f. Brania udziału w zawodach sportowych wyznaczonych przez trenera i imprezach organizowanych przez MKS GALA,
  g. Dbania o swoje zdrowie i regularne przeprowadzanie badań lekarskich.
  h. Godzenia obowiązków szkolnych z zajęciami sportowymi.
 2. Na oficjalnych zawodach sportowych występować w strojach klubowych.
 3. zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, zażywania środków odurzających i dopingujących.
 4. Zawodnicy MKS GALA mają prawo:
 5. udziału w szkoleniu sportowym, organizowanych warsztatach sportowych, półkoloniach, zgrupowaniach sportowych
 6. korzystania ze sprzętu osobistego i sportowego będącego w posiadaniu MKS GALA
 7. udziału w zawodach sportowych o różnej randze

§ 4 Rekrutacja

 1. Forma rekrutacji ustalana jest przez Zarząd i publikowana na stronie internetowej MKS GALA www.galagdansk.pl /formularz zgłoszeniowy.
 2. Warunkiem przystąpienia jest:
  a) złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji klubowej (w przypadku zawodnika nieletniego podpis rodzica/opiekuna prawnego, deklaracja dostępna do pobrania na stronie www.galagdansk.pl)
  b) zapoznanie się zawodnika/osoby popisującej deklarację ze Statutem oraz Regulaminem Klubu i potwierdzenie tego faktu na deklaracji
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu osoby do sekcji podejmuje Prezes MKS GALA.
 4. MKS GALA zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgody zgłaszającego na udział niepełnoletnich uczestników w klubie.

§ 5 Składki/Opłaty

 1. Wysokość i szczegóły opłacania składek określane są przez Zarząd uchwałami i publikowane na stronie internetowej www.galagdansk.pl.
 2. Składka członkowska wynosi 50 zł miesięcznie, która uprawnia do:
  a. otrzymania statutu zawodnika licencjonowanego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
  b. umożliwia udział w zawodach sportowych organizowanych przez PZLA,
  c. podstawowego ubezpieczenia NNW podczas zajęć treningowych, zawodów i zgrupowań sportowych
  d. pakietu optymalnego 2 treningów w tygodniu dla dzieci 7-9 z ZSSiMS
 3. Rodzic/opiekun ma prawo wybrania jednego z poniższych pakietów treningowych dodatkowo płatnych (50 zł składka członkowska + pakiet poniżej):
  a. pakiet podstawowy dla dzieci 10-14 lat z ZSSiMS 1 trening w tygodniu Specjalistyczne Soboty 20 zł
  b. pakiet rozszerzony dla dzieci 10-14 lat z ZSSiMS 3 treningi w tygodniu 30 zł
  c. pakiet optymalny dla dzieci 7-9 lat spoza ZSSiMS 2 treningi w tygodniu 70 zł
  d. pakiet rozszerzony dla dzieci 10-14 lat spoza ZSSiMS 3 treningi w tygodniu 100 zł
 4. Składki ustalane są na dany sezon dla wszystkich miesięcy jednakowo.
  W uzasadnionych przypadkach MKS GALA zastrzega możliwość zmiany wysokości składek,
  o zmianie informuje poprzez wiadomości e-mail do prawnych opiekunów oraz umieszczenie jej na stronie internetowej. Nowa wysokość składek obowiązuje z nowym miesiącem rozliczeniowym nie wcześniej niż 7 dni od daty zamieszczenia informacji www.galagdansk.pl.
  4. Składki płatne są do 10-tego dnia miesiąca, za który są należne.
 5. Nieopłacenie składek w terminie będzie skutkować utratą statutu zawodnika oraz uniemożliwiać udział w pakietowych zajęciach treningowych oraz w innych wydarzeniach klubowych.
 6. Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do unieważnienia obowiązku opłacenia składki i pakietu treningowego, ani zmniejszenia jej wysokości.
 7. W szczególnych przypadkach Zarząd MKS GALA może odstąpić od pobierania składki lub zmniejszyć jej wysokość.

§ 6 Organizacja zajęć

 1. Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej z podziałem na grupy. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od MKS GALA, Zarząd Klubu może podjąć decyzję o zmianie formy nauczania – na nauczanie zdalne. Organizacja zajęć grupy będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć
 2. Opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikowi niezbędnych środków do uczestniczenia
  w zajęciach, zarówno stacjonarnych jak i zdalnych. Dotyczy w szczególności stroju do ćwiczeń czy dostępu do internetu w celu obsługi zajęć zdalnych.
 3. Zasady obowiązujące podczas zajęć ustalane są przez instruktorów/trenerów jak również przez obowiązujące regulaminy obiektów.
 4. W MKS GALA obowiązują wszelkie przerwy w prowadzeniu zajęć zgodnie z kalendarzem roku szkolnego (ferie, wakacje, święta państwowe, kościelne itp.). Zmniejszona liczba zajęć nie jest podstawą do zmniejszenia wysokości składki (nie dotyczy ferii zimowych – §6 pkt 2). System pracy klubu gwarantuje realizację programu na przestrzeni całego sezonu.
 5. Podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników oraz mają na bieżąco uregulowane płatności.
 6. Uczestnicy zajęć, którzy nie mają uregulowanych składek, nie mają prawa do uczestniczenia
  w zajęciach, dopóki nie uregulują zaległości.
 7. Zajęcia mogą zostać odwołane przez Zarząd Klubu w następujących przypadkach:
  a. Choroba instruktora/trenera,
  b. Niespodziewane wydarzenie na terenie MKS GALA uniemożliwiające lub znacząco utrudniające prowadzenie zajęć,
  c. Innego zdarzenia noszącego znamiona siły wyższej,
  d. Innego powodu, jednakże wyłącznie na mocy decyzji Zarządu MKS GALA.
 8. O odwołaniu zajęć opiekunowie prawni zostaną poinformowani poprzez wiadomości e-mail bądź SMS.
 9. Zajęcia odwołane z przyczyn wskazanych w pkt 1 (a-d) zostaną odpracowane w terminie i formie ustalonej przez Zarząd Klubu.
 10. MKS GALA w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do incydentalnej lub stałej zmiany terminu, miejsca, instruktora/trenera oraz częstotliwości zajęć.
 11. Wszelkie zmiany w organizacji zajęć musza być publikowane ze stosownym wyprzedzeniem.

§ 7 Obowiązki członka klubu związane z uczestnictwem w zajęciach

Uczestnik zobowiązany jest do:

 1. Niezwłocznego przekazywania informacji mających związek z uczestnictwem w zajęciach, a
  w szczególności o złym stanie zdrowia, dłuższej niemożności uczestnictwa w zajęciach, czy rezygnacji
  z członkostwa w MKS GALA. e-mail: office@galagdansk.pl.
 2. Uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim stroju sportowym, adekwatnym do miejsca treningu.
 3. W przypadku nieprzestrzegania przez członka klubu obowiązków, trener/instruktor ma prawo wyłączenia uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączenie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu składki. Wyłączony z zajęć niepełnoletni członek ma obowiązek przebywać w miejscu odbywania zajęć pod opieką trenera do momentu ich zakończenia zajęć.

§ 8 Bezpieczeństwo

 1. MKS GALA ubezpiecza członków klubu od następstw nieszczęśliwych wypadków podstawowym ubezpieczeniem.
 2. Osoby, które chcą by jego dziecko było dodatkowo ubezpieczone na wyższą kwotę powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 3. Opiekun prawny oświadcza za pośrednictwem przedstawionej, aktualnej karty zdrowia, że członek klubu nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.
 4. MKS GALA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
 5. Opiekun prawny ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez dziecko, w tym szkody powstałe w wyniku niestosowania się do poleceń pracowników klubu.

§ 9 Rezygnacja/Skreślenie z listy członków klubu/Zmiana barw klubowych

 1. Rezygnację z udziału w pakietach treningowych lub członkostwa należy złożyć drogą mailową (office@galagdansk.pl) do końca miesiąca, w którym dziecko bierze udział w zajęciach – druk do pobrania na stornie www.galagdansk.pl. Złożenie rezygnacji z początkiem miesiąca skutkuje naliczeniem opłaty członkowskiej za kolejny miesiąc.
 2. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub innych regulacji wewnętrznych MKS GALA obowiązujących na terenie, na którym odbywają się zajęcia, a także rażące lub uporczywe nieprzestrzeganie poleceń trenera może spowodować usunięciem zawodnika z listy członków klubu. Informacja o skreśleniu przesyłana jest poprzez wiadomość e-mail lub sms.
 3. Rezygnacja bądź skreślenie dziecka z listy nie jest podstawą do ubiegania się o zwrot wpłaconych środków.
 4. W przypadku chęci zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

§ 10 Wykorzystanie wizerunku

 1. Prawny opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku swojego dziecka w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez MKS GALA jak również zawodach programowych.
 2. Zgoda obejmuje w szczególności:
  a. Utrwalania i rozpowszechnianie w postaci zdjęć, nagrań wideo i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej.
  b. Wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci internetowej.
 3. MKS GALA zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z etyką.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. MKS GALA jest uprawnione do dokonania jednostronnej zmiany regulaminu w każdym momencie.
  O zmianie Regulaminu informuje poprzez umieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z udziałem w MKS GALA będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji.
 4. Powyższy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd MKS GALA w dniu 28.01.2021r.