STATUT

Międzyszkolnego Klubu Sportowego
Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki

Statut MKS GALA – do pobrania w formacie PDF

Spis treści:

Rozdział I – Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Rozdział II – Cele i środki działania

Rozdział III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

Rozdział V – Wyróżnienia i kary

Rozdział VI – Majątek i fundusze Stowarzyszenia

Rozdział VII – Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki i zwany jest MKS GALA. Dopuszcza się używanie skrótu MKS Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki oraz Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska i województwa pomorskiego. Siedziba MKS GALA  znajduje się w Gdańsku.

§ 3

Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia nieprowadzących działalności gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.

Rozdział II

Cele i środki działania

Stowarzyszenie swoje cele realizuje zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązującym porządkiem prawnym.
§ 1

Celem Stowarzyszenia są:

 1. rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 2. kształtowanie i wzmacnianie naturalnej odporności organizmu poprzez aktywność fizyczną oraz propagowanie zdrowego stylu życia
 3. inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych
 4. organizacja imprez sportowych
 5. rozwijanie zainteresowań, pasji i sportowych zdolności wśród członków klubu
 6. podnoszenie poziomu sportowego i przygotowanie do osiągania wysokich wyników sportowych
  we wszystkich kategoriach wiekowych
 7. udział w ogólnopolskim życiu sportowym
 8. wyrównywanie szans i znoszenie barier społecznych dla dzieci szkolnych w dostępie do kształcenia specjalistycznego w lekkiej atletyce
 9. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia, w tym działania profilaktyczne dzieci zagrożonych wadami postawy
 10. kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych wśród dzieci i młodzieży, poprzez propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play

§ 2

Dla osiągania swoich celów Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:

 1. organizuje zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach sportu
 2. kształtuje osobowość członków Stowarzyszenia poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji ruchowej
 3. prowadzi szkolenie sportowe
 4. organizuje sportowe obozy wyjazdowe, zajęcia pozalekcyjne oraz półkolonie sportowe w miejscu zamieszkania
 5. organizuje imprezy i zawody sportowe dla poszczególnych kategorii wiekowych
 6. organizuje sportowe festyny, pikniki dla członków klubu, mieszkańców Gdańska
 7. umożliwia udział członków stowarzyszenia w konferencjach, kursach oraz szkoleniach związanych
  z szeroko rozumianą kulturą fizyczną
 8. koordynuje zajęcia sportowe na różnych obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju
 9. tworzy programy promujące rekreację oraz lekką atletykę jako bazę innych dyscyplin sportowych
 10. prowadzi konferencje, szkolenia z zakresu wychowania fizycznego jak również treningu specjalistycznego
 11. uczestniczy w obowiązującym systemie zawodów i rozgrywek na szczeblu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym zgodnie z kalendarzem własnym, Szkolnego Związku Sportowego, Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz instytucji, które krzewią kulturę fizyczną
 12. zdobywa środki finansowe na działalność statutową
 13. współpracuje z Ministerstwem Sportu i Turystyki, władzami miasta Gdańska oraz województwa pomorskiego
 14. prowadzi działania promocyjne Stowarzyszenia
 15. realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie celów działania Stowarzyszenia
 16. współdziała z organami samorządów terytorialnych, organizacjami młodzieżowymi, klubami sportowymi, dyrekcjami szkół

§ 3

Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Pomorskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, jako organizacji obejmującej swoją działalnością całokształt zagadnień związanych z lekką atletyką
i wychowaniem poprzez kulturę fizyczną.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności ogółu członków i społecznej pracy swych działaczy.

Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie ma prawo zatrudnić Dyrektora Klubu.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 1

Rodzaje członkostwa. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) uczestników

c) wspierających

d) honorowych

§ 2

Członkowie zwyczajni:

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, która złoży pisemną deklarację członkowską, uiści wpisowe i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.
  W przypadku decyzji odmownej członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 3. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym oraz wybierać lub być wybieranym do władz Stowarzyszenia
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia
 5. korzystać z wszelkich urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd
 6. korzystać z innych uprawnień nadanych przez Zarząd
 7. Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
 8. przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz MKS GALA
 9. regularne opłacanie składek członkowskich
 10. branie czynnego udziału w działalności MKS GALA
 11. troszczenie się o majątek klubu

§ 3

Członkowie uczestnicy:

 1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba niepełnoletnia, przyjęta po złożeniu pisemnej deklaracji za zgodą swego opiekuna oraz osoba pełnoletnia, która złoży deklarację członkowską.
 2. Członkom uczestnikom nie przysługuje głos stanowiący oraz czynne i bierne prawo wyborcze.
 3. Członkom uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
 4. udział w szkoleniu sportowym i organizowanych obozach sportowych, półkoloniach sportowych
 5. korzystanie ze sprzętu osobistego i sportowego, który jest w posiadaniu MKS GALA
 6. udział w zawodach sportowych rangi miejskiej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej
 7. Członkowie uczestnicy mają obowiązek:
 8. systematycznego udziału w szkoleniu sportowym
 9. godnego reprezentowania barw Klubu
 10. rozliczania się z pobranego sprzętu w przypadku rezygnacji i uczestnictwa w Klubie
 11. Zmiana barw klubowych członka MKS GALA odbywa się według przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

§ 4

Członkowie wspierający i honorowi:

 1. Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia, każda osoba fizyczna lub prawna świadcząca na rzecz Stowarzyszenia w gotówce, sprzęcie lub innych formach.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególności przyczyniła się do rozwoju MKS Gala. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
 4. brać udział poprzez upoważnionych przedstawicieli w Walnych Zebraniach Klubu z głosem doradczym
 5. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu
 6. korzystać z uprawnień wynikających z działalności Klubu
 7. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych oraz są zwolnieni z obowiązku płacenia składek.

§ 5

Utrata członkostwa.

Członkostwo w MKS GALA wygasa na skutek:

 1. wystąpienia zgłoszonego przez członka na piśmie,
 2. skreślenia z listy członków zwyczajnych z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający sześć miesięcy
 3. wykluczenia członka zwyczajnego i uczestnika uchwałą Zarządu Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu, bądź działanie na szkodę MKS GALA
 4. rozwiązanie się Klubu
 5. śmierć członka

Rozdział IV

Władze Klubu

§ 1

 1. Władzami Klubu MKS GALA są:
 2. Walne Zebranie Członków
 3. Zarząd
 4. Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej
 5. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania.
 6. Uchwały władz MKS GALA podejmowane są w głosowaniu jawnym.
  Głosowanie tajne stosować można w przypadku żądania zgłoszonego przez większość członków władzy podejmującej uchwałę.
 7. Kadencja władz trwa cztery lata.
 8. Uchwały władz MKS GALA zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.
  W razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 9. Członek władz Stowarzyszenia, Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z ich składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie wyborców.
 10. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, podejmuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  W przypadku zawieszenia w czynnościach władze te określają czas, na który członek został zawieszony.
 11. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:
 12. rezygnacji z mandatu,
 13. Uchwały Zarządu Klubu
 14. odwołania ze składu
 15. utraty praw obywatelskich
 16. śmierci członka
 17. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przysługuje tym władzom prawo uzupełnienia swego składu spośród wyróżniających się społeczną aktywnością członków Stowarzyszenia.
 18. Władze Stowarzyszenia zobowiązane są przestrzegać demokracji wewnątrz-organizacyjnej, informować członków o bieżących działaniach oraz wysłuchiwać i rozpatrywać ich opinie, wnioski, uwagi, stwarzać ogólne warunki do pełnego udziału w pracach Stowarzyszenia dla wszystkich jego członków.

§ 2

Walne Zebranie Członków:

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zbiera się nie rzadziej niż raz na 2 lata, dla przyjęcia sprawozdania władz oraz raz na 4 lata dla dokonania wyboru władz i ustalenia kierunków działania na okres kadencji.
 4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd MKS GALA.
  O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków nie później niż na 10 dni przed datą zebrania.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd MKS GALA na skutek:
 6. uchwały Zarządu MKS GALA
 7. żądania Komisji Rewizyjnej MKS GALA
 8. wniosku podpisanego, przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia uchwały, żądania lub wniosku o obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 10. Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie, co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, w drugim terminie podanym w zawiadomieniu – bez względu na ilość uprawnionych.
 11. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia:
 12. jeżeli ich liczba nie przekracza 100 – wszyscy
 13. przy większej ilości członków – delegaci wybrani w/g zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia
 14. każdy uprawniony ma jeden głos
 15. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
 16. przedstawiciele członków honorowych i wspierających
 17. osoby zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia
 18. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 19. uchwalenie celów i działań Stowarzyszenia
 20. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 21. udzielanie lub odmówienie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej
 22. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu
 23. uchwalenie statutu lub zmian w nim zachodzących
 24. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i wyznaczenie likwidatora
 25. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd lub Komisję Rewizyjną
 26. przyjęcie budżetu Stowarzyszenia MKS GALA
 27. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 28. zarządzanie majątkiem klubu

§ 3

Zarząd Klubu:

 1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach między Walnymi Zebraniami Członków
  i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków
 2. Zarząd składa się z 3-6 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
  Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków
 3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 5. aktywny udział w rozwoju i budowaniu struktur MKS GALA
 6. reprezentowanie MKS GALA na zewnątrz i działanie w jego dobrym imieniu
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 8. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 9. kierowanie całokształtem działalności MKS GALA
 10. opracowanie okresowych planów działalności na podstawie wytycznych zawartych w uchwałach Walnego Zebrania Członków
 11. ustalenie regulaminów i wszelkich niezbędnych przepisów dotyczących wewnętrznej działalności
  MKS GALA
 12. projektowanie budżetów i przyjmowanie bilansów, zarządzanie majątkiem i funduszami MKS GALA
 13. składanie sprawozdania z działalności przed Walnym Zebraniem Członków
 14. podejmowanie uchwał w sprawie wpisania w poczet członków zwyczajnych i uczestników oraz członków wspierających MKS GALA
 15. uchwalenie wysokości stawek składek członków MKS GALA
 16. występowanie z wnioskami na Walne Zebranie Członków w sprawach członkostwa honorowego
 17. Zarząd może pobierać wynagrodzenie za pełnione funkcje w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.
 18. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 19. Spory wynikłe między członkami Stowarzyszenia rozpatruje Zarząd, którego decyzja jest ostateczna.

§ 4

Komisja Rewizyjna:

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia działa kierując się Statutem MKS GALA.
 7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 8. przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej i finansowej działalności Stowarzyszenia
 9. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 10. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
 11. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia
 12. występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie
  z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem działań Zarządu
 13. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia w uzasadnionych przypadkach ma prawo powołania biegłych księgowych.
 14. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz do roku.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary

§ 1

 1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu MKS GALA przysługuje prawo nakładania kar:
 2. upomnienia
 3. nagany
 4. wykluczenia
 5. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie do 7 dni.
 6. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.


Rozdział VI

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 1

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku MKS Gala są:
 3. dotacje
 4. opłaty wpisowe i składki członkowskie
 5. darowizny, zapisy
 6. dochody z działalności statutowej
 7. zbiórki publiczne
 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu MKS GALA, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest Prezes lub Wiceprezes oraz Skarbnik.
 9. Decyzje dotyczące nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd MKS GALA za zgodą
  i akceptacją Walnego Zebrania Członków.
 10. W Stowarzyszeniu MKS GALA zabrania się:
 11. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków i osób trzecich
 12. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków i osób trzecich

Rozdział VII

Zmiana statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 1

 1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków i zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o zmianach Statutu MKS GALA wymaga większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Rozwiązanie się Stowarzyszenia GALA Gdańsk może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 60% (2/3) głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek i wyznacza likwidatora.